TỦ HỒ SƠ 3 CÁNH

GHẾ XOAY

BÀN LÀM VIỆC GIÁM ĐỐC

TỦ HỒ SƠ 4 CÁNH 

BÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN

BÀN LÀM VIỆC NHÂN VIÊN